Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Den politiska makten svek igen - marschen växer!

Den politiska makten svek igen - marschen växer!

Pressmeddelande 2008-03-24

Den 13 mars la regeringen sin proposition om en ny diskrimineringslagstiftning. Förslaget om att göra otillgänglighet till diskriminering var inte med. Som en direkt följd växer antalet demonstrerande orter vid årets marsch för tillgänglighet.

Precis som väntat med tanke på att förslaget inte heller fanns med i lagrådsremissen lyfte regeringen ut förslaget om att göra otillgänglighet till diskrimineringsgrund i propositionen Ett starkare skydd mot diskriminering (2007/08:95) som man la den 13 mars. Detta trots protester från alla stora organisationer och företrädare för personer med funktionsnedsättning.

Förhandsbesked till Marschen för tillgänglighet sa att propositonen skulle läggas först 18 mars.

- Med tanke på de protester regeringen mottagit, bland annat från oss, är det inte helt långsökt att dra slutsatsen att regeringen varit rädd för protestaktioner i samband med att förslaget läggs, säger Emma Johansson, koordinator för Marschen för tillgänglighet. Vi vill inte avslöja om det från vår sida fanns planer på aktioner, men har ryktesvägen fått veta att flera andra organisationer hade långtgående planer, fortsätter Emma.

I samband med lagrådsremissen uppgav integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni i en debattartikel på DN-debatt att skälet till att otillgänglighet inte finns med är att det saknas underlag och att regeringen avser att "skyndsamt arbeta vidare med denna fråga med förtur." Enligt debattartikeln ska detta "ske åtskilt så att övriga frågor som återstår att bereda vidare inte ska sinka frågan om tillgänglighet" och Sabunis "bestämda ambition" är att återkomma till riksdagen med ett förslag under nuvarande mandatperiod.

- Vi får hoppas att detta är mer än de sedvanliga löjeväckande löften som lämnats av allehanda okunniga och oengagerade politiker genom åren och sedan brutits gång på gång, säger Hans Filipsson, koordinator för Marschen för tillgänglighet och en av dem som var med och startade organisationen för 5 år sedan. Att frågan inte skulle vara utredd är en sanning med modifikation, den har utretts i snart 20 år med början i 1989 års handikapputredning. Diskrimineringskommittén hade fyra år på sig för sitt betänkande och regeringen har haft två år på sig att bereda frågan. Ännu en utredning gör att vi nu får vänta ytterligare minst två år. Det är hur man än ser det ett svek av regeringen och visar att man inte tagit frågan på tillräckligt stort allvar, fortsätter Hans.

Andra länder eller områden som redan klassat otillgänglighet som diskriminering inkluderar bla (årtal för instiftande inom parantes): USA (1990), Australien (1992), Storbritannien (1995), Hong Kong (1995), Sydafrika (2000) och Frankrike (2005). Sverige sackar alltså efter.

Marschen för tillgänglighets årliga demonstration sker i år 24 maj. För sjätte året i rad marscherar vi i Stocholm, för andra året i rad i Askersund och Göteborg. Nya orter för året är bla Jönköping, Ljusdal, Malmö och Norrköping. Fler orter tillkommer. Fram till demonstrationen pågår vår andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet.

- Både att antalet demonstrerande orter ökar och vår pågående massanmälningsaktion visar hur stort detta problem är och får ses som en direkt följd av svenska politikers oförmåga att inse allvaret, avslutar Emma Johansson.

Läs mer
Regeringens pressmeddelande om Ett starkare skydd mot diskriminering
http://www.regeringen.se/sb/d/1487/a/96839

Om den pågående massanmälningsaktionen
http://www.marschen.se/massanmalningar2

Marschen för tillgänglighet
http://www.marschen.se/

Kontakt:
Lasse Andersson, pressansvarig, 0703 - 84 80 31, lasse@marschen.se
Emma Johansson, koordinator 0707 - 87 03 95, emma@marschen.se
Hans Filipsson, koordinator och initativtagare, hans@marschen.se

Marschen för tillgänglighet har som enda syfte att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Fler än 120 organisationer och företag stödjer oss och vårt syfte. Organisationerna som ställt sig bakom innefattar bland annat samtliga stora handikapporganisationer, inklusive ungdomsorganisationer: Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO), De Handikappades Riksförbund (DHR), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Synskadades Riksförbund (SRF), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksföreningen för Trafik och Polioskadade (RTP), Reumatikerförbundet, Svenska Diabetesförbundet, Astma och allergiförbundet, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB), Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA), Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF) etc.; politiska organisationer: Miljöpartiet de gröna, Grön Ungdom, Liberala Ungdomsförbundet (LUF) etc.; organisationer som traditionellt inte knutits till kampen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning: Sveriges förenade studentkårer (SFS), Pensionärernas riksorganisation (PRO), Uppsala Studentkår, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter etc. (En fullständig förteckning finns på http://www.marschen.se/stodjande )
Publicerad: 2008-03-24 kl 03:27
Uppdaterad: 2008-04-14 kl 05:11
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741