Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNuvarande lagstiftning > Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder

Enligt 17 kap 21 a § plan- och bygglagen (SFS 1987:10) skall enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet undanröjas.

"21 a § I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag. Lag (2001:146)."

Föreskrifterna som nämns i lagparagrafen har utfärdats av Boverket och trädde i kraft 1 december 2003. Näringsidkare, fastighetsägare och kommuner skall fortlöpande åtgärda fysiska hinder i form av exempelvis nivåskillnader, tunga dörrar som saknar dörröppnare och felaktigt placerad inredning på toaletter avsedda för personer med funktionsnedsättning.

Senast år 2010 ska allt vara färdigt.

Av: Maria Johansson och Hans Filipsson.
1. Vad menas med enkelt avhjälpta hinder?
2. Vad menas med lokaler dit allmänheten har tillträde?
3. Vad menas med allmän plats?
4. Hur kan jag göra en anmälan om enkelt avhjälpta hinder?
5. Kan ni ge några exempel på enkelt avhjälpta hinder som ska åtgärdas?
6. Men det här låter ju bra! Räcker inte föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder?
7. Var kan jag få mer information om föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder?

1. Vad menas med enkelt avhjälpta hinder?
"Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa." (5 § BFS 2003:19 HIN)

Enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas i:
- befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde (publika lokaler),
– befintliga allmänna platser (allmänna platser).

Ansvarig för kostnaden och för att åtgärderna utförs är lokalen eller platsens ägare. Denne kan inte frånkomma sitt ansvar med exempelvis juridiska klausuler i hyresavtal.
Tillbaka.

2. Vad menas med lokaler dit allmänheten har tillträde?
Begreppet allmän lokal omfattar t ex receptioner eller andra motsvarande lokaler hos en statlig eller kommunal myndighet, på sjukhus och på vårdcentraler, skolor, bibliotek, teatrar, biografer, samlingslokaler, buss- och taxistationer, järnvägsstationer, flygterminaler, apotek, kiosker, restauranger, affärslokaler och andra lokaler avsedda att betjäna eller att användas av allmänheten. (Enligt Boverkets konsekvensbeskrivning till tillämpningsreglerna.)
Tillbaka.

3. Vad menas med allmän plats?
Begreppet allmän plats omfattar gator, vägar, torg och parker. Kännetecknande för allmänna platser är att de är allmänt tillgängliga och avsedda för ett gemensamt behov. (Enligt Boverkets konsekvensbeskrivning till tillämpningsreglerna.)
Tillbaka.

4. Hur kan jag göra en anmälan om enkelt avhjälpta hinder?
Du kan anmäla enkelt avhjälpta hinder snabbt och smidigt med Anmälningstjänsten hos Independent Living Institute. Med tjänsten kan du anmäla enkelt avhjälpta hinder var som helst i Sverige. Din anmälan skickas automatiskt till rätt kommunal byggnadsnämnd via e-post. Efter några veckor får du också en förfrågan om att göra en uppföljning av din anmälan och berätta hur det har gått.
Tillbaka.

5. Kan ni ge några exempel på enkelt avhjälpta hinder som ska åtgärdas?
Javisst!

 • Mindre nivåskillnader som exempelvis ett par trappsteg eller höga trösklar ska utjämnas till 0-kant eller överbryggas med ramp. Lösningen/rampen måste vara permanent, inte temporär.

 • Nivåskillnader vid övergångsställen, gångpassager och parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning skall avfasas till 0-kant.

 • Trappor, entréer och andra strategiska punkter skall kontrastmarkeras.

 • Ledstänger skall finnas på båda sidor om trappor och ramper, dessa skall gå förbi början och slut av trappa respektive ramp med 30 cm.

 • Vissa biluppställningsplatser på en parkeringsplats skall ändras så att de fungerar även för rullstolsburna som kör en bil där rullstolen tas in och ut från sidan. Breddmåttet på en sådan plats bör vara 5,0 m, när platsen inte är belägen intill en fri yta.

 • Knappsatser där sifferkombinationer ska slås in skall förses med ljushetskontrast, 5:an förses med taktilt märkbar punkt och knappsatsen förses med punktskrift.

 • I hygienrum (toaletter) avsedda för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga skall olämpligt placerade eller dåligt fungerande inredningsdetaljer, som gör hygienrummet svåranvänt, flyttas eller bytas ut.

Tillbaka.

6. Men det här låter ju bra! Räcker inte föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder?
Nej, föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder räcker inte på långa vägar!

 • Föreskrifterna täcker enbart fysisk otillgänglighet.

 • Föreskrifterna omfattar enbart en mycket liten del av den otillgänglighet som finns. Dessutom sker en skälighetsbedömning. Enbart otillgänglighet som av kommunala byggnadsnämnder, utifrån Boverkets direktiv, bedöms vara "enkelt avhjälpt" och rimlig att åtgärda utifrån ekonomiska motiv behöver åtgärdas.

 • Föreskrifterna omfattar enbart personer med "nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga", dvs i klartext personer med rörelsehinder, synskador och hörselskador. Personer med exempelvis allergier, läs- och skrivsvårigheter eller psykiska funktionsnedsättningar är helt utelämnade från svensk lagstiftning, med undantag för arbetslivet, skolväsendet samt universitet och högskola (Se Nuvarande lagstiftning).

 • Reella sanktionsmöjligheter saknas, även om lagen ger visst utrymme för byggnadsnämnderna att utdöma vite. Enligt Boverkets uppföljning av föreskrifterna från hösten 2007 har dock inte ett enda vitesföreläggande hittills utdömts. Ingen möjlighet till skadestånd för individen finns.

Slutsats
Sverige kommer inte att vara tillgängligt 2010, inte ens om "enkelt avhjälpta hinder" är åtgärdade.

"Enkelt avhjälpta hinder" kommer inte att vara åtgärdade 2010.

Endast att klassa otillgänglighet som diskriminering och därmed ge möjlighet att föra talan i domstol kommer att ge en reell effekt, både på kort och lång sikt.
Tillbaka.

7. Var kan jag få mer information om föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder?

Tillbaka.

Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741