Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNuvarande lagstiftning > Plan- och bygglagen m.fl.

Plan- och bygglagen m.fl.

Nybyggnad – byggnad

I plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 3 § anges att ”Byggnader skall uppfylla de krav som anges i 2 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m m.”

Lag 1994:847 om tekniska egenskapskrav på byggnader m m (BVL)
2 § Byggnadsverk som uppförs eller ändras skall, under förutsättning av normalt underhåll, under en ekonomiskt rimlig livslängd uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav i fråga om
- - -
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga

I Byggnadsverksförordningen (BVF), som innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen om tekniska egenskapskrav, finner man i 12 § följande förtydligande: ”Byggnader som innehåller bostäder, arbetslokaler eller lokaler till vilka allmänheten har tillträde, skall vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att bostäderna och lokalerna är tillgängliga för och kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.”

Föreskrifter och allmänna råd om hur bl a tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas återfinns i Boverkets byggregler (BBR). Boverket har enligt BVLs bestämmelser om bemyndigande rätt att meddela föreskrifter för att de tekniska egenskapskraven som nämns i 2 § ska vara uppfyllda då BVL 21 § lyder som följer: ”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de närmare föreskrifter som behövs för att byggnadsverk skall uppfylla kraven enligt 2 och 2a §§.”

I BBR 3 kap återfinns de föreskrifter och allmänna råd som anger funktionskrav när det gäller tillgänglighet.

Ändring - byggnad

När det gäller ändring av byggnad säger lagstiftningen att ”ändringar skall utföras varsamt” (PBL 3:10) samt att ”byggnader som är särskilt värdefulla inte får förvanskas” (PBL 3:12).

De tekniska egenskapskraven (BVL 2 §), där kravet på ”tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga” ingår, gäller även vid ändring. Dessutom skall, med vissa undantag, en tidigare otillgänglig lokal göras tillgänglig vid ombyggnad. Om så behövs med hänsyn till kravet på tillgänglighet skall byggnader som tidigare varit utan hiss då förses med hiss eller annan lyftanordning. (BVF 14, 12, 15 och 17 §§)

I Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR, belyses innebörden av kravet på varsamhet vid ändring av en byggnad. Där finns också vägledning för avvägningen mellan de tekniska egenskapskraven och hänsynen till ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar. Den detaljerade information om funktionskraven som finns i BBR gäller även vid ändring.

Nybyggnad – tomt

En tomt skall enligt PBL 3:15 kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga: ”Tomter som tas i anspråk för bebyggelse skall anordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Dessutom skall tillses att”
- - -
5. tomten, om det inte är obefogat med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt, kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga”

Enligt plan- och byggförordningen (PBF) 6 § får Boverket meddela föreskrifter som behövs för tillämpningen av PBL 3:15.
Funktionskraven i BBR gäller även vid nybyggnation av tomt.

Ändring – tomt

Enligt PBL 3:16 skall tomten, vid ändring av byggnad som kräver bygganmälan, anordnas så att ”den uppfyller kraven i 15 § i den utsträckning som efter omständigheterna kan krävas med hänsyn till kostnaderna för arbetet och tomtens särkskilda egenskaper.”

Funktionskraven i BBR gäller även vid ändring av tomt.

Enkelt avhjälpta hinder – retroaktiv lagstiftning

Sedan 1 juli 2001 finns en ny bestämmelse i PBL 17 kap 21 a §, som syftar till att undanröja hinder i befintliga lokaler och på befintliga platser, utan att ändring i övrigt är planerad. ”I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.”

Läs mer på vår specialsida om "enkelt avhjälpta hinder".

Av: Maria Johansson
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741